GDPR

 

S účinnosťou odo dňa 25. mája 2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej aj „Nariadenie“). V súvislosti s Naradením nadobudol dňa 25. mája 2018 účinnosť zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj „Zákon“).

Osobné údaje sú akékoľvek informácie týkajúce sa fyzickej osoby, na základe ktorých ju možno priamo alebo nepriamo identifikovať. Osobnými údajmi sú napríklad titul, meno, priezvisko, pracovná pozícia, email, telefónne číslo, podpis. Za osobný údaj sa považuje každý údaj, ktorý je špecifický pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej osoby. Za osobný údaj sa považuje aj životopis (CV).\

Používateľ je fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje týkajú, resp. ktorej osobné údaje sa spracúvajú. Dotknutými osobami sú registrovaní študenti a registrované spoločnosti.

Stránka je webový portál Organizácie dostupný na www.online.dniprilezitosti.sk

 

1. Totožnosť prevádzkovateľa a základné informácie

 

 • Vaše osobné údaje sú spracúvané prostredníctvom spoločného prevádzkovateľa (ďalej len „Organizácia“), ktorým je:

  IAESTE Slovakia
  Vazovova 5,
  812 43 Bratislava,
  Slovenská Republika

  IČO: 30845408
  DIČ: 2020851162
  IČ DPH: SK2020851162
 • Organizácia môže vaše osobné údaje spracúvať aj prostredníctvom sprostredkovateľa. Organizácia prehlasuje, že pri výbere sprostredkovateľa vždy postupuje s odbornou starostlivosťou a dbá o bezpečné a zákonné spracúvanie osobných údajov, zverených sprostredkovateľovi.
 • Vaše osobné údaje Organizácia zdieľa s tretími osobami iba vtedy, ak je ich zdieľanie v súlade s Nariadením a so Zákonom.
 • Organizácia rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými prichádza do kontaktu, a to bez ohľadu na to, či Organizácia osobné údaje spracováva sama. Organizácia rešpektuje právo na súkromie a dôvernosť informácií, ktoré získa, vrátane osobných údajov. Informačnú bezpečnosť a ochranu informácií, hlavne osobných údajov, považuje Organizácia za dôležitú súčasť svojho fungovania na trhu poskytovaných služieb, a dbá na to, aby boli informácie v systémoch Organizácie dôsledne chránené, aby boli spracúvané výlučne na to poverenými osobami, a aby tieto informácie neboli sprístupňované na to nepovoleným osobám.
2. Spracúvanie osobných údajov, ich uchovávanie a poskytovanie

 • Organizácia sa pri spracovaní osobných údajov riadi zásadou minimalizácie uchovávania, podľa článku 5 ods.1 písm. c) GDPR, a teda osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.
 • V prípade ak nám poskytnete svoje osobné údaje na základe vami udeleného súhlasu, môžeme vám zasielať informácie o poskytovaných službách Organizáciou. Newsletter plánujeme posielať aj osobám, ktoré sa na odber newslettra neprihlásili, ale ich e-mailovú adresu sme získali priamo v súvislosti s poskytovaním našich služieb. Účelom spracúvania osobných údajov je informovať návštevníkov Internetovej stránky, resp. našich klientov, o novinkách týkajúcich sa našich služieb. Vaše osobné údaje budú spracúvané do ukončenia činnosti Organizácie alebo do odvolania vami udeleného súhlasu.
 • Vami udelený súhlas máte právo kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvaných osobných údajov do jeho odvolania. Odvolanie súhlasu môžete uskutočniť písomne na niektorú z uvedených adries alebo elektronicky na adrese nc@iaeste.sk.
 • Je v oprávnenom záujme Organizácie spracúvať osobné údaje, s cieľom zlepšovania poskytovaných služieb, dokumentovania prípadných podnetov, návrhov, žiadostí dotknutých osôb, alebo reklamácií, ich prešetrenia alebo uplatnenia/preukazovania právnych nárokov Organizácie.
 • Osobné údaje od Používateľov Organizácia získava rôznymi spôsobmi, vrátane, ale nie výhradne, keď Používatelia navštívia webové stránky Organizácie, zaregistrujú sa na stránkach, prihlásia sa k odberu newslettera, reagujú na prieskum, vyplnia formuláre , a v súvislosti s inými aktivitami, službami, funkciami alebo zdrojmi dostupnými na našich stránkach. Používatelia môžu byť požiadaní podľa potreby o meno a priezvisko, e-mailovú adresu, poštovú adresu, telefónne číslo. Používatelia však môžu navštíviť naše stránky anonymne. Zhromažďujeme osobné údaje od Používateľov len vtedy, ak sú ochotní nám takéto informácie poskytnúť. Používatelia môžu vždy odmietnuť poskytnúť svoje osobné údaje, avšak môže to spôsobiť, že danú akciu na Stránke nebudú môcť vykonať.
 • Organizácia môže zhromažďovať údaje, ktoré nie sú osobnými o Používateľoch vždy, keď naše stránky navštívia. Tieto údaje môžu obsahovať názov prehliadača, typ počítača a technické informácie o spôsoboch pripojenia k webovým stránkam, poskytovateľovi internetových služieb a iné podobné informácie.
 • Organizácia môže poskytnúť osobné údaje registrovaných Používateľov (študentov) v rozsahu meno, priezvisko, e-mail, univerzita, fakulta, ročník a životopis registrovaným Používateľom (spoločnostiam).
3. Uchovávanie osobných údajov

 • Vaše údaje vo forme, ktorá umožňuje vašu identifikáciu, Spoločnosť uchováva najviac po dobu troch rokov od posledného prihlásenia.
 • Vaše osobné údaje sú zálohované, v súlade s retenčnými pravidlami Prevádzkovateľa. Zo zálohových úložísk budú vaše osobné údaje úplne vymazané hneď, ako v súlade s pravidlami zálohovania uvedené bude možné. Osobné údaje uchovávané na záložných úložiskách slúžia na predchádzanie bezpečnostným incidentom, najmä narušenia dostupnosti údajov v dôsledku bezpečnostného incidentu. Organizácia je povinná zabezpečovať zálohovanie údajov v súlade s bezpečnostnými požiadavkami Nariadenia a Zákona o ochrane osobných údajov.
4. Vaše práva

 • Máte právo na prístup k vašim osobným údajom a právo získať potvrdenie o tom, či sa o vás spracúvajú osobné údaje. V prípade, že sú o vás osobné údaje spracúvané, máte právo na informácie v rozsahu týchto zásad a na prístup k vašim osobným údajom. Máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov vám budú vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné. Ak budete opakovane požadovať poskytnutie vašich osobných údajov v tom istom rozsahu, môže vám prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom.
 • Máte právo na opravu o vás spracúvaných osobných údajov, ak sú nesprávne alebo nepresné. Pre Organizáciu je veľmi dôležité, aby o vás mala správne informácie. Ak preto zistíte, že informácie, ktoré o vás Organizácia eviduje sú neprávne, nepresné alebo neúplné, upozornite na to Organizáciu, a žiadajte o opravu vašich údajov (napr. zmena kontaktu, atď.). Organizácia následne bez zbytočného odkladu tieto údaje opraví/doplní.
 • Ak Organizácia o vás spracováva osobné údaje nezákonným spôsobom, napr. dlhšie ako je potrebné alebo ich spracováva bezdôvodne, máte právo na ich výmaz (tzv. právo „na zabudnutie“).
 • Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
5. Záverečné ustanovenia

 • Používaním webových stránok Organizácie vyjadrujete súhlas s týmito pravidlami. Ak s týmito pravidlami nesúhlasíte, nepoužívajte webové stránky Organizácie. Vaše ďalšie používanie stránky po zmenách týchto pravidiel spracovania osobných údajov bude považovaná za akceptovanie týchto zmien.

 

Uvedené pravidlá spracovania osobných údajov sú platné od 01.09.2021