Elektrotechnický ústav Slovenskej akadémie vied

O spoločnosti

Elektrotechnický ústav SAV (ElÚ SAV) je vedecká inštitúcia, člen Centra aplikovaného výskumu (CAV), ktorej základy boli položené v r. 1953. Naša činnosť je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti elektrotechniky, automatizácie a riadiacich systémov, fyzikálnych vied, ako aj v oblasti nanotechnológií so zameraním na fyzikálny a materiálový výskum polovodičov, oxidových vrstiev, magnetických materiálov a supravodičov a na ich technické využitie. Pracovníci ElÚ SAV sa podieľajú na riešení projektov podporovaných Európskou komisiou (H2020, Štrukturálne fondy), riešia projekty financované APVV a VEGA.

Zároveň pôsobíme ako špičkové školiace pracovisko pre študentov FEI STU a FMFI UK v akreditovaných odboroch mikroelektronika, fyzikálne inžinierstvo a fyzika kondenzovaných látok a akustika, v rámci ktorých môžu študenti využiť možnosť vypracovania svojho bakalárskeho, inžinierskeho/magisterského alebo dizertačného diplomového projektu z niektorej z ponúkaných aktuálnych vedeckých tém. Spolupracovať s nami však môžete aj inak - záujemcom ponúkame letné aj celoročné stáže vďaka ktorým budete pracovať na aktuálnych vedeckých témach svetového významu a obsluhovať unikátne špičkové prístroje. Určite si pozrite našu ponuku pracovných pozícií.

Výskumné aktivity ElÚ SAV sú v súčasnosti zamerané na:

Fyziku a techniológiu nanoštruktúr so zameraním na materiálový výskum v oblasti 2D materiálov, teoretické a experimentálne štúdium efektu rezistívneho prepínania v dielektrikách a fyzikálnych javov v nanomagnetoch so zameraním na zobrazovanie magnetických polí. (viac)

III-V zlúčeninové polovodiče zahŕňajúcu epitaxný rast heteroštruktúr, procesovanie a charakterizáciu výkonových spínacích a vysokofrekvenčných tranzistorov a nanostĺpikov; výskum je orientovaný najmä na tranzistory na báze GaN a InN. (viac)

Mikroelektronické senzory a detektory zahŕňajúce MEMS senzory pre nehostinné prostredie, detektory ionizujúceho a terahertzového žiarenia ako aj vývoj kryštálovej optiky s dôrazom na aplikácie vyvíjaných technológií v priemysle, automobiloch, medicíne a obrane… (viac)